Na een faling kan een gefailleerde opnieuw starten als werknemer of zelfstandige.

Het is echter niet evident om dit in orde te brengen als zelfstandige.

 • Als de activiteiten compleet wijzigen :
  • gewoon via ondernemingsloket in orde te brengen (er mag uiteraard geen beroepsverbod zijn) :
  • ondernemingsnummer blijft behouden (gekoppeld aan RR).
  • Er is geen toestemming nodig van de curator, maar wel best op de hoogte brengen. Dit is de ‘echte’ fresh start.
  • Kijk op voorhand welke NACE-codes je wilt hebben in je nieuwe onderneming.
 • Bij dezelfde activiteiten als voorheen : dit is niet een ‘fresh start’  : In dat geval is wel de curator zijn toestemming nodig.
  En hier mogelijks ook een probleem bij de BTW.
  BTW past het belastingregime dan aan want de curator zal nog nodige moeten doen voor afhandeling faillissement en de ondernemer moet ook periodieke aangiften indienen.

Toch moet dit volgens de wetgever kunnen. 

Maar de insolventiewet bepaalt  dat de ondernemer niet mag belemmerd worden om zijn zelfstandige activiteiten te blijven uitoefenen.

Om de doorstart vlot te laten verlopen, is het nuttig om alle betrokken diensten op de hoogte te brengen (Soc. Zek.kas, BTW,..)

Voorbeelden hiervan uit de faillissementswetgeving :

Art. XX.143.

De aan de gefailleerde gerichte brievenpost wordt afgegeven aan de curatoren door elke postoperator, mits een door de curatoren ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan de postoperator met vermelding van naam en adres van de gefailleerde. De curatoren openen de brievenpost. Indien de gefailleerde aanwezig is, woont hij de opening bij. De brievenpost die niet uitsluitend betrekking heeft op de economische activiteit van de gefailleerde, of die betrekking heeft op een nieuwe activiteit van de gefailleerde wordt door de curatoren aan de gefailleerde bezorgd of medegedeeld op het adres door de gefailleerde aangewezen.

Afdeling 5. – Gevolgen van het faillissement op de aansprakelijkheid van derden voor de financiering van een nieuwe activiteit
Art. XX.191. Het faillissement van een natuurlijke persoon of van een rechtspersoon kan op zich alleen geen grond zijn voor een aansprakelijkheidsvordering gericht tegen een kredietgever of een investeerder die krediet geeft voor of investeert in een nieuwe activiteit gevoerd door de gefailleerde of door een bestuurder, zaakvoerder of leider van de failliete rechtspersoon, ongeacht de vorm waarin deze nieuwe activiteit wordt uitgeoefend.

Voor de verschillende formulieren bij de BTW : Btw – Aanvang, wijziging en einde activiteit | FOD Financiën (belgium.be)

Praktijkervaring
Heel dikwijls loopt dit vast.
Niemand werkt mee om dit in orde brengen . Veelal weten de betrokken adviseurs van het boekhoudkantoor of ondernemersloket niet goed dat dit mogelijk is.

Hulporganisaties die je daarbij praktisch kunnen helpen