Welke administraties en diensten verwittigen bij gehele of gedeeltelijke stopzetting?

Laat je bij voorbaat eerst goed adviseren door jouw boekhouder: bij stopzetting kunnen verschillende instanties serieuze bedragen (steun, BTW, … ) terugvorderen. Indien je dit niet kan betalen, moet de stopzetting misschien anders georganiseerd worden.

WAT DIENST WAT TE DOEN FORMULIER DATUM
Noteer de data in uw kalender
1 Sociale bijdragen Sociaal Verzekeringsfonds Vooraf of binnen het kwartaal Formulier, samen met attest schrapping BTWnummer.
2 BTW FOD – Administratie van de BTW
bij uw regionaal BTWcontrolekantoor of
een erkend ondernemingsloket.

Na stopzetting van het bedrijf dien je binnen de 3 maand na stopzetting de “jaarlijkse klantenlijst” (= btw listing) overgemaakt worden.

Melding van stopzetting van het bedrijf
Uitleg
Kopie vragen van afgestempeld exemplaar (attesten voor andere administraties)
Formulier 604C

vooraf of ten laatste 14 dagen nà stopzetting

3 Stopzetting of verandering van onderneming Kruispuntbank Ondernemingen Uitleg
4 Erkenning of Identificatie als landbouwer Ministerie Vlaamse gemeenschap – Agentschap Landbouw en Visserij
adressen
Uitleg Formulier wordt op buitendienst op naam opgemaakt. Telefonisch aan te vragen op de buitendienst.
5 Mestbank VLM Mestbank
 • Of Verklaring van stopzetting of overlating van een inrichting telefonisch aanvragen en ingevuld opsturen
 • Ofwel aanvraag tot erkenning klein bedrijf
Formulier (Word-document)
NER’s VLM Mestbank
 • Overdracht NER’s
Formulier (Word-document)
6 Belastingen Federale Overheidsdienst Financiën (FOD)
 • Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit : mededeling van stopzetting en met opgave van overnemer van percelen
 • Attest van schrapping BTW nummer meesturen
Ter gelegenheid van de aangifte van de laatste bedrijfsinkomsten
7 Sanitel Dierengezondheid Vlaanderen
Industrielaan 29
8820 Torhout

078 05 05 23

helpdesk@dgz.be

Sanitair attest insturen naar het provinciaal kantoor en overtal aan oormerken terug inleveren Uitleg
8 FAVV Voedselagentschap FAVV (LCE’s)

Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel

02 211 82 11

 • Uitleg
 • Aangifteformulier insturen
 • Activiteit afmelden bij prov. Bureau FAVV
Formulier
9 Provinciebelasting Provincie Provinciaal “Voorstel tot aangifte” verbeteren en opsturen samen met attest schrapping BTW nummer.
10 Gemeentebelasting Gemeente Ontvanger gemeente mondeling of schriftelijk verwittigen
11 Milieuvergunning Gemeente of provincie
 • Melden van overname aan gemeente of provincie
 • Brief sturen met mededeling van stopzetting met attest van BTW nummerschrapping
 • Of laten uitdoven (meer dan 2 jaar niet meer in gebruik)
Formulier

Overwegen om vergunning mestopslag te behouden, indien je ’s winters mest laat aanvoeren om in het voorjaar uit te spreiden op gronden. Niet dringend: milieuvergunning dooft uit na 2 jaar.

12 Basisrechten Ministerie Vlaamse gemeenschap – Agentschap Landbouw en Visserij Formulier V1 invullen

 • ondertekenen door overlater(s) en overnemer(s)
 • Kopie van laatste overzicht van de toeslagrechten bijvoegen
Formulier V.1. Definitieve overdracht van toeslagrechten voor 10 maart

let op: overdracht kan pas na definitieve toewijzing (ten vroegste najaar 2015)

13 Vilbeluik Rendac nv
Fabriekstraat 2
9740 Denderleeuw 053/64 02 11 klantendienst@rendac.com
Voor de volgende factuurdatum van Rendac Indien van toepassing: attest schrapping van BTWnummer bijvoegen
14 Zoogkoeienquotum Ministerie Vlaamse Gemeenschap – Agentschap Landbouw en Visserij Melden van overdracht ZKQ In de loop van de maand februari via vooraf aan te vragen formulier

Let op: overdracht kan pas na definitieve toewijzing (ten vroegste najaar 2015)

15 VLIF Melden van stopzetting gesubsidieerde activiteit
16 Waterheffing VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij)

info@vmm.be

Tel. 1700 (gratis)

A. Vandemaelestraat 96 9320 Erembodegem 053/72 64 45

Meedelen van overgang naar hobby of dat er een stopzetting is van het waterverbruik voor landbouwdoeleinden, met attest BTW schrapping Bij eerstvolgende aangifte van waterverbruik

formulier

17 Leveranciers en afnemers van diensten en goederen Veearts – loonwerkers – veekoopman – veiling – electriciteit – enz…. Verwittigen mondeling of schriftelijk
18 Verzekeringsagent Het is belangrijk dat de zaak minimaal verzekerd blijft: in geval van faling, is dit de verantwoordelijkheid van de curator. Verwittigen schriftelijk
19 Bank Verwittigen mondeling of schriftelijk
20 Vergunning ‘Energieproducten en elektriciteit’ Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie de Douane en Accijnzen (D&A)

Vlaams-Brabant
Tel. 02 577 34 40 | Fax 02 579 61 07
gew.dir.da.brussel@minfin.fed.be

Antwerpen
Tel. 02 577 57 20 | Fax 02 579 65 10
gew.dir.da.antwerpen@minfin.fed.be

Limburg
Tel. 02 576 17 50 | Fax 02 579 79 41
gew.dir.da.hasselt@minfin.fed.be

Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
Tel. 0257 731 10 | Fax 0257 962 51
gew.dir.da.gent@minfin.fed.be

Verwittigen schriftelijk formulier
21 Opvragen van alle aandelen bij de verschillende coöperaties. Alle coöperaties, waar je recent of in het verleden nog lid was. Verwittigen schriftelijk van je stopzetting en vraag om de aandelen uitgekeerd te krijgen.