• Uitkeringsrechten opgebouwd door het betalen van sociale bijdragen.
  • Stopzetting naar aanleiding van ziekte
   • Uitkeringen
   • Nuttige aanvragen
   • Aanverwante voordelen
    • wigw-statuut
    • Tegemoetkomingen aan gehandicapten
  • Stopzetting naar aanleiding van pensioen
  • Stopzetting naar aanleiding van overlijden
 • Verwerven van een vervangend inkomen
  • Recht op werkloosheidsuitkering
  • OCMW -hulp
   • Het recht op maatschappelijke integratie
    • Wie kan het recht op maatschappelijke integratie aanvragen?
    • Groep < 25 jaar
    • Groep 25 jaar en ouder
    • Geldelijke bijstand
    • Bijkomende tegemoetkomingen
   • Voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen

Sociale zekerheid Hoofdstuk 4

4.1. Hoe blijf ik in orde met mijn sociaal statuut?

Opgelet: Als zelfstandige moet je de stopzetting van je activiteit binnen de 15 dagen meedelen aan je sociale zekerheidskas en daarover een officieel bewijsstuk indienen: namelijk de aanvraag tot doorhaling van het ondernemingsnummer. Daarnaast moet er ook altijd een verklaring op eer ingevuld worden.
Een overzicht van alle stopzettingsadministratie vind je op een andere pagina.

4.1.1. Bij ziekte kan je genieten van arbeidsongeschiktheid

Uitkeringen

Bij ziekte kan je de dagvergoeding aanvragen bij het ziekenfonds. Vanaf 1 juli 2019 heb je als zelfstandige recht op een uitkering vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent.

Het document “vertrouwelijk“ dient binnen de 7 kalenderdagen ingediend bij je mutualiteit. Doe je dit niet binnen de 7 kalenderdagen na begindatum ziekte, dan houdt het ziekenfonds 10% van de vervallen uitkering in. Indien je arbeidsongeschikt erkend bent, heb je recht op een uitkering vanaf de eerste dag indien je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent.

Vanaf de 13e maand arbeidsongeschiktheid ben je dan op invaliditeit. De dagvergoeding stijgt, wanneer je tijdens de invaliditeit ook het bedrijf stopzet.
Zet je enkel je persoonlijk activiteit stop, maar blijft het bedrijf wel op jouw naam staan, dan krijg je tijdens de invaliditeit verder dezelfde uitkering als tijdens het eerste jaar van ongeschiktheid.
Onderstaande tabel biedt een overzicht.

Dagvergoeding bij arbeidsongeschiktheid, naar statuut en duur van de arbeidsongeschiktheid (bedragen geldig 01/07/2019).

Dagbedrag Maandbedrag
(indicatief / 25 d)
Bedragen vanaf 1 juli 2019
Met gezinslast 60,86 euro 1 521,50 euro
Alleenstaande 48,71 euro 1 217,75 euro
Samenwonende 37,35 euro 933,75 euro

Wie langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, ontvangt een invaliditeitsuitkering. Deze is niet alleen afhankelijk van het statuut maar ook van het al dan niet stopzetten van het bedrijf.

Invaliditeit Dagbedrag Maandbedrag
(indicatief / 25 d)
Bedragen vanaf 1 juli 2019
Zonder stopzetting bedrijf
Met gezinslast 60,86 euro 1 521,50 euro
Alleenstaande 48,71 euro 1 217,75 euro
Samenwonende 37,35 euro 933,75 euro
Met stopzetting bedrijf
Met gezinslast 60,86 euro 1 521,50 euro
Alleenstaande 48,71 euro 1 217,75 euro
Samenwonende 41,76 euro 1 044 euro

Deze cijfers veranderen snel: bron: cm.be.

Tijdens het eerste jaar van de ongeschiktheid heb je recht op een uitkering indien je niet in staat bent je vroegere beroepsactiviteit uit te oefenen. Vanaf de 13de maand van ongeschiktheid (periode van invaliditeit) worden de voorwaarden strenger. Je moet niet alleen ongeschikt zijn om je vroegere activiteit uit te oefenen, bovendien moet je ongeschikt zijn om het even welke beroepsbezigheid uit te oefenen die men je billijkerwijze kan opleggen. Om dit te beoordelen zal men rekening houden met je gezondheid, je beroepsopleiding, je leeftijd en je burgerlijke stand.Het eerste jaar is er een bedrijfsvoorheffing van 11,11%.

TIP: Land en tuinbouwer zijn heel dikwijls bang om dit aan te vragen, omdat ze denken dat ze dan hun bedrijf moeten stopzetten: dit is hun levenswerk. Veelal moet nog uitgelegd worden dat ze de werkzaamheden mogen laten uitvoeren door andere gezinsleden, familie, vrienden of betaalde bedrijfsverzorgers Bovendien moeten ze weten dat er nog een systeem bestaat van progressieve hervatting van de arbeid. Dit weten de meeste boeren niet.

Nuttige aanvragen

 • Indien je het bedrijf stopzet, kan je de `gelijkstelling wegens ziekte’ aanvragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds. Hierdoor blijf je gerechtigd op kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen zonder sociale bijdragen te betalen. Behoud je het bedrijf en laat je de taken door een derde uitvoeren, dan kan je wel de dagvergoeding bij het ziekenfonds aanvragen, maar niet de gelijkstelling wegens ziekte. In dit geval moet je dus wel sociale bijdragen blijven betalen.
 • Word je als gezinshoofd arbeidsongeschikt en heb je minstens 1 kind ten laste, dan heb je vanaf de 7e maand arbeidsongeschiktheid recht op verhoogd kindergeld. In principe gebeurt dit automatisch, indien je het toch wenst na te vragen kan dit bij je kinderbijslagfonds.

Goed om te weten

 • Term: Samenwonende
  De term ‘Samenwonende’ heeft voor de ziekte en invaliditeitsuitkering een andere betekenis, dan in het courante taalgebruik.
  In de omgangstaal staat ‘Samenwonende’ voor: met iemand samenwonen zonder dat er een huwelijksband is.
  Voor de ziekte en invaliditeitsverzekering betekent ‘Samenwonende’ met iemand samenwonen, die een inkomen heeft dat hoger is dan een wettelijk bepaald bedrag. Of men al dan niet gehuwd is, speelt hierbij geen rol.
 • Inkomen partner: wijzigingen onmiddellijk melden.
  Als het inkomen van de partner wijzigt, is het mogelijk dat de uitkering moet herberekend worden. Daarom dient elke wijziging onmiddellijk aan het ziekenfonds te worden gemeld. Indien dit laattijdig gebeurt, kan dat een terugvordering of bijbetaling van uitkeringen tot gevolg hebben.

Aanverwante voordelen

Aanverwante voordelen waar je als arbeidsongeschikte eventueel aanspraak kan op maken zijn:

 • vrijstelling kijk- en luistergeld;
 • sociaal telefoontarief voor gehandicapten en voor personen ouder dan 65 jaar, sociaal tarief voor gas en elektriciteit voor mensen met een handicap, een bestaansminimum of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
 • vrijstelling van verkeersbelasting op autovoertuigen voor gehandicapten;
 • vrijstelling van btw op de verkoopprijs van autovoertuigen voor gehandicapten;
 • vrijstelling van de inschrijvingstaks op tweedehandswagens;
 • verminderd tarief voor het openbaar vervoer, voor mensen met een handicap of personen met een -statuut;
 • speciale parkeerkaart voor mensen met een handicap.

Tip: Deze aanverwante voordelen hebben elk hun eigen voorwaarden. Meer informatie hierover kan je bekomen bij jouw ziekenfonds.

Verhoogde tegemoetkoming

Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen.
Begin 2014 ging een nieuwe regeling in, waarbij de regeling verhoogde tegemoetkoming en het Omnio-statuut werden samengevoegd tot één eenvormige regeling. De benaming ‘Verhoogde tegemoetkoming’ blijft bestaan.

Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:

Behoor je tot een van onderstaande groepen, gebeurt de berekening op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin. Omgerekend moet het lager zijn dan 19.105,78 euro per jaar, verhoogd met 3.536,95 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig sinds 1 september 2018):

 • gepensioneerden;
 • mindervaliden;
 • weduwen/weduwnaars;
 • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;
 • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt;
 • militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte;
 • eenoudergezinnen;
 • personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide.

De berekening gebeurt op basis van het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Gebeurt de aanvraag evenwel in de maand waarin bovenstaande situatie is ontstaan, wordt het inkomen van die maand onderzocht.

Tegemoetkomingen aan gehandicapten

De Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) wordt toegekend aan de persoon met een handicap die door zijn lichamelijke of psychische toestand op de arbeidsmarkt maar 1/3 of minder kan verdienen van het loon van een gezond persoon.
Om recht te hebben op een tegemoetkoming, moet je handicap eerst en vooral erkend zijn door de artsen van de DG Personen met een handicap.
Voor een IVT houden de artsen rekening met de invloed van je handicap op je mogelijkheid om te werken. Als je verdienvermogen tot 1/3 verminderd is, kan je recht hebben op een IVT.
De Integratietegemoetkoming (IT) kan je ontvangen indien je bij het uitvoeren van je dagelijkse activiteiten moeilijkheden hebt, indien je handicap erkend is door de artsen van DG Personen met een handicap en je minimaal 7 punten behaalt op de “zelfredzaamheid” schaal en je inkomen een bepaalde grens niet overschrijdt.

4.1.2. Stopzetting naar aanleiding van pensioen

De pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen is 65 jaar. De pensioenleeftijd voor vrouwen werd geleidelijk opgetrokken van 60 jaar naar 65 jaar. Sinds 2009 is de pensioenleeftijd voor de vrouw dus ook 65 jaar.

Bedrag vanaf 1 januari 2019
Minimumpensioen met een volledige loopbaan
gezinshoofd 1 566,78 euro per maand
alleenstaande 1 253,82 euro per maand
overlevingspensioen 1 237,07 euro per maand
Toegelaten activiteit voor de pensioenleeftijd Zelfstandige
(netto belastbaar)
Rustpensioen zonder kinderlast 6 538,00 euro
Rustpensioen met kinderlast 9 807,00 euro
Overlevingspensioen zonder kinderlast 15 222,00 euro
Overlevingspensioen met kinderlast 19 027,00 euro
Toegelaten activiteit vanaf de pensioenleeftijd Zelfstandige
(netto belastbaar)
Overlevingspensioen zonder kinderlast Onbegrensd
Overlevingspensioen met kinderlast Onbegrensd
Rustpensioen met en zonder kinderlast Onbegrensd
Leeftijd Loopbaan Gezinshoofd Alleenstaande
Minimumpensioen
60 jaar 40/45 1 373,51 euro 1 099,16 euro
61 jaar 41/45 1 407,85 euro 1 126,63 euro
62 jaar 42/45 1 442,19 euro 1 154,11 euro
63 jaar 43/45 1 476,52 euro 1 181,59 euro
64 jaar 44/45 1 510,86 euro 1 209,07 euro
65 jaar 45/45 1 566,79 euro 1 253,83 euro
Maximumpensioen
65 jaar 45/45 1 756,40 euro 1 351,94 euro

Een pensioenloopbaan langer dan 45 jaren? Het kan voortaan!

Een basisprincipe in de pensioenwetgeving sneuvelt. De pensioenloopbaan sluit niet meer af na 45 loopbaanjaren. Zelfstandigen die langer actief blijven, bouwen ook hun pensioen verder uit. Dat zal hen een ‘meer-dan-volledig’ pensioen opleveren (46/45 en meer). Sinds 2019 staat er geen beperking meer op de loopbaan: heb je meer dan 45 jaar of 14 040 dagen gewerkt, dan krijg je ook voor die jaren een pensioen als je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige minstens 13.847,39 euro bedraagt.

De regering wil daarmee stimuleren dat (ook) de zelfstandigen zo lang mogelijk actief blijven. Maar de maatregel geldt niet alleen in die situatie. Ook personen met een gemengde loopbaan zelfstandige-werknemer zullen ervan genieten, en niet alleen als ze langer doorgewerkt hebben. Zij kunnen immers ook boven de 45 jaren uitkomen als zij in bepaalde jaren een dubbele hoedanigheid hadden: één kalenderjaar telt dan voor 2 loopbaanjaren (op voorwaarde dat de sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep hoog genoeg waren).

Deze wet werd op 23 november 2017 goedgekeurd door het parlement.

Bron: Acerta

De pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen is 65 jaar. De pensioenleeftijd voor vrouwen werd geleidelijk opgetrokken van 60 jaar naar 65 jaar. Sinds 2009 is de pensioenleeftijd voor de vrouw dus ook 65 jaar.

Je pensioen wordt berekend op basis van je loopbaan. Een volledige loopbaan is verworven na 45 jaar activiteit, eventueel op basis van een gemengde loopbaan (bijvoorbeeld werknemer + zelfstandige). Ook zonder een volledige loopbaan kan je op je 65 jaar met pensioen gaan, maar dan ligt het pensioenbedrag uiteraard lager. In de meeste gevallen heb je recht op het minimumpensioen in verhouding tot de loopbaan. Bij een volledige loopbaan van 45 jaar heb je recht op het volledige pensioenbedrag, bij een loopbaan van bijvoorbeeld 40 jaar heb je recht op 40/45 van het minimumpensioen.

Sinds 2014 wordt er geen vermindering wegens vervroeging meer toegepast en dit ongeacht de leeftijd en ongeacht de loopbaan.

Als je op 65 jaar op pensioen gaat, moet je je pensioen niet zelf meer aanvragen. De pensioendienst onderzoekt automatisch je pensioenrecht. Je wordt hiervan trouwens 15 maanden voor je 65ste verjaardag per brief verwittigd. Alleen wanneer je voor of na je 65ste op pensioen wil gaan, is een aanvraag nodig. Je kan die aanvraag één jaar op voorhand doen via het gemeentehuis. Je kan ook je pensioen elektronisch aanvragen via mypension. De afwerking van een pensioendossier neemt maximum ongeveer 1 jaar in beslag.

De pensioendienst van jouw ziekenfonds kan je helpen om een simulatie te maken van je pensioen. Je kan ook steeds terecht bij de Pensioenlijn via tel 1765 (houd je rijksregisternummer dan bij de hand), of je kan rekenen op een verhoogde tegemoetkoming (Inkomensgarantie voor Ouderen: IGO). Sinds 2014 wordt in het overgrote deel van de dossiers automatisch nagezien of je in aanmerking komt voor deze IGO en wat voor jou de beste oplossing kan zijn. Deze dienstverlening gebeurt in uiterste discretie. Stap dus eens binnen bij het plaatselijk kantoor van jouw ziekenfonds.

Zowel de gepensioneerde als zijn echtgenote mogen nog een toegelaten activiteit uitoefenen.

Je hoeft geen sociale bijdragen te betalen als een van volgende situaties voor u van toepassing is:

 • Het referte-inkomen is lager dan 2.942,03 euro. Je hoeft geen sociale bijdragen te betalen als een van volgende situaties voor u van toepassing is:
 • Je bent actieve gepensioneerde landbouwer of tuinbouwer en uw activiteit blijft beperkt tot een wettelijk bepaalde oppervlakte. Je moet wel aangifte doen van deze activiteit aan de pensioendiensten, anders loop je het risico een maand pensioen te verliezen. De bewerkte gronden mogen niet groter zijn dan:
  • 1 ha (landbouwgrond, maai- of grasweide)
  • 35 a (gewone boomgaard)
  • 15 a (groenten)
  • 15 a (tabak of hop)
  • 15 a (geneeskrachtige planten of intensieve boomgaard)
  • 12,5 a (boomkwekerij of rijbos)
  • 10 a (witloof)
  • 3 a (bloemen en sierplanten)
  • 200 m² serre(s)

Voor gemengde teelt zijn er bijkomende grenzen.

Opgelet: Het is verplicht om aangifte te doen van de toegelaten activiteit. Doe je dit niet, dan word je pensioen gedurende een maand geschorst.
Indien je geen toegelaten activiteit na pensioen uitoefent, en net voor je in pensioen gaat je aanvraag tot niet regularisatie van je voorlopige sociale bijdragen aangevraagd hebt, is er geen sociale bijdrage meer verschuldigd. Je bent sociaal verzekerd op grond van de uitbetaling van je pensioen.

4.1.3. Stopzetting naar aanleiding van overlijden

Indien de zelfstandige overlijdt, is er in principe recht op overlevingspensioen voor de weduwe/weduwnaar. Ook is er recht op wezen bijslag. De langstlevende echtgenoot wordt altijd begeleid door het sociaal verzekeringsfonds voor de afhandeling van het dossier.
De weduwe/weduwnaar heeft de mogelijkheid om het bedrijf op haar/zijn naam te zetten of om het bedrijf over te laten. De beroepsinkomsten moeten beperkt worden om het recht op overlevingspensioen te behouden. Door zelf het bedrijf gedurende een aantal jaren uit te baten, wordt een eigen loopbaan gevormd met recht op een eigen rustpensioen.

Overlevingspensioen

Na uw overlijden kan een overlevingspensioen worden toegekend aan uw echtgenoot of echtgenote als zij/hij 45,5 jaar of ouder is. Deze leeftijd wordt geleidelijk opgetrokken. In 2030 zal de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen 55 jaar zijn.
Als uw echtgenoot of echtgenote jonger is dan de minimumleeftijd, dan kan hij/zij gedurende 12 maanden (24 maanden bij kinderlast) een overgangsuitkering krijgen.

Als de overleden zelfstandige nog niet gepensioneerd was, wordt het overlevingspensioen berekend op basis van de loopbaan en de inkomsten.Als de overleden zelfstandige al gepensioneerd was, bedraagt het overlevingspensioen 80% van het gezinspensioen.

Overlevingspensioen en overgangsuitkering

Vanaf 2015 is de wetgeving rond het overlevingspensioen grondig gewijzigd door de invoering van een overgangsuitkering. Deze nieuwe regeling wordt toegepast wanneer de huwelijkspartner overlijdt na 31 december 2014, en houdt in dat wie niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden (45 jaar) om een overlevingspensioen te krijgen eventueel recht heeft op een overgangsuitkering gedurende:

 • 12 maanden (zonder kinderlast);
 • 24 maanden (met kinderlast).

Wie al een overlevingspensioen ontving volgens de vroegere wetgeving blijft dat recht behouden.
Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering bieden de langstlevende huwelijkspartner de mogelijkheid een pensioen te verkrijgen op basis van de werknemersloopbaan van zijn overleden huwelijkspartner. Zowel mannen als vrouwen kunnen er aanspraak op maken.

De overgangsuitkering wordt op dezelfde manier berekend als het overlevingspensioen.

Externe links:

Nota: deze pagina gebruiken onder voorbehoud. Geactualiseerd op 3/7/2019.

4.2. Verwerven van een vervangend inkomen

4.2.1. Recht op werkloosheidsuitkering

Werknemers die hun werk verliezen, kunnen beroep doen op een werkloosheidsuitkering. Dit kan oplopen tot meer dan 1.600 euro per maand. Klik hier voor de actuele bedragen.
De uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit, geeft geen recht op een werkloosheidsuitkering.
Als land- of tuinbouwer kan je dan ook meestal niet genieten van een werkloosheidsuitkering wanneer je stopt met boeren.
Als je altijd als zelfstandige hebt gewerkt, dien je nog een wachttijd te doorlopen voor je aanspraak kunt maken op een uitkering via de werkloosheid.

Heb je vóór je zelfstandige activiteit nog als loontrekkende gewerkt, dan behoud je wél het recht op werkloosheidsuitkering als je jouw zelfstandige activiteit stopzet binnen de 15 jaar, nadat je gestart bent als zelfstandige.

Bijkomende voorwaarde is dat je voldoende aantal dagen gewerkt hebt voor je startte als zelfstandige.

 • Jonger dan 36 jaar, minstens 312 dagen gewerkt hebben over een periode van 21 maanden.
 • Tussen 36 en 49 jaar, minstens 468 dagen gewerkt hebben over 33 maanden.
 • Ouder dan 50 jaar, minstens 624 dagen gewerkt hebben over 42 maanden.

Bij de aanvraag voor werkloosheidsvergoeding, moet je een ‘attest van de laatste werkgever’ kunnen voorleggen. Uit dit attest moet blijken dat de laatste werkgever zijn ex-werknemer niet meer wil aanvaarden.

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of jouw vakbond.

4.2.2. Ocmw-hulp

Ondanks de uitgebreide sociale wetgeving, kan je in bepaalde gevallen over onvoldoende inkomsten beschikken. Het sociaal statuut van zelfstandigen biedt heel wat minder bescherming dan dat van loontrekkenden. Zeker als je na de bedrijfsbeëindiging niet zo vlot een nieuwe job vindt, kan dit een probleem vormen. Het ocmw kan hulp bieden onder de vorm van materiële en immateriële steun. De meest bekende financiële steun van het ocmw is het recht op maatschappelijke integratie.

Het recht op maatschappelijke integratie

Vanaf 1 oktober 2002 is een nieuwe wet van toepassing, namelijk de wet inzake het recht op maatschappelijke integratie van 26 mei 2002. Deze wet vervangt de oude bestaansminimumwet van 1974. Net zoals de wet op het bestaansminimum, voorziet deze nieuwe wet in een uitkering voor mensen die geen inkomen hebben. Maar er is meer. De wet (art.2) bepaalt dat “elke persoon recht heeft op maatschappelijke integratie. Dit recht kan onder de voorwaarden bepaald in deze wet bestaan uit een tewerkstelling en/of leefloon, die al dan niet gepaard gaat met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.”
Tewerkstelling wordt als het middel bij uitstek gezien om deze maatschappelijke integratie te realiseren.

Wie kan het recht op maatschappelijke integratie aanvragen?

Er zijn een aantal voorwaarden om toegang te krijgen tot dit recht. Dit zijn:

 • nationaliteit: Belg, erkend politiek vluchteling, staatloos en vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister;
 • leeftijd: meerderjarig (18 jaar), ontvoogd minderjarig, zwanger minderjarig, ongehuwd minderjarig met kind(eren) ten laste;
 • gewoonlijke en effectieve verblijfplaats in België;
 • ontoereikende bestaansmiddelen;
 • bereidheid tot werken, eventueel vrijstelling hiervan wegens gezondheids- en billijkheidsredenen;
 • het uitputten van de rechten op sociale uitkeringen en onderhoudsgeld.

De mogelijke rechthebbenden worden opgedeeld in twee groepen, personen jonger dan 25 jaar en personen van 25 jaar en ouder.

Groep -25-jarigen

Het OCMW is verplicht om voor deze personen een tewerkstelling te voorzien. Indien dit niet onmiddellijk een haalbare kaart is, moet er een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie uitgewerkt worden. Dit kan een project zijn dat

 • gericht is op tewerkstelling (arbeidsproject)
 • gericht is op vorming (vormingsproject)
 • gericht is op studies met voltijds leerplan (studieproject)

Dit project wordt vastgelegd in een formele overeenkomst tussen het OCMW en de aanvrager. In afwachting van de tewerkstelling of voor de duur van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie of wanneer vastgesteld wordt dat de aanvrager wegens gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan werken, wordt aan de aanvrager een leefloon uitbetaald. De toekenning en behoud van dit leefloon is in het geval van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie gekoppeld aan de naleving van dit project door betrokkene.

Groep 25 jaar en ouder

Voor deze personen heeft het OCMW geen verplichting om te voorzien in een tewerkstelling. Wanneer de aanvrager voldoet aan de algemene voorwaarden voorzien in de wet, wordt zijn recht op maatschappelijke integratie gerealiseerd wanneer het OCMW hem een leefloon toekent. De toekenning en het behoud van het leefloon kan, zoals voor de jongeren, gekoppeld worden aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.
De categorieën van rechthebbenden en het bedrag van het leefloon vanaf 1 juli 2018.

Categorieën bedrag per maand
Cat.1 samenwonende personen 607,01 euro
Cat.2 alleenstaanden 910,52 euro
Cat.3 persoon met gezinslast 1 254,82 euro

Geldelijke bijstand

Het recht op maatschappelijke integratie/leefloon wordt wettelijk geregeld maar blijkt soms onvoldoende.
In dat geval kan het OCMW extra geldelijke bijstand verlenen. Bovendien kunnen personen die geen recht hebben op het recht op maatschappelijke integratie/leefloon, zoals vreemdelingen en minderjarigen, ook een beroep doen op geldelijke bijstand, gelijk aan het bedrag van het leefloon.

Bijkomende tegemoetkomingen

Naast het recht op maatschappelijke integratie/leefloon en de geldelijke bijstand kan het OCMW ook bijspringen om bepaalde hoge kosten te helpen dragen. Dit zijn de zogenaamde bijkomende tegemoetkomingen.
Op die manier draagt het OCMW, rekening houdend met het inkomen, bij in de kosten voor huur, energie, geneeskundige verzorging, geneesmiddelen en opname in het ziekenhuis

Voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen

Sinds 1 oktober 2005 is de opdracht voor het verlenen van voorschotten op onderhoudsgeld kinderen toegewezen aan de Dienst Alimentatie vorderingen (DAVO) van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Verwarmingstoelage

De maximumprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen, die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW’s en de petroleumsector.

Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming (huisbrandolie en bulk propaangas).

Wie heeft er recht op?

Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (WIGW en Omnio statuut).
Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezins-inkomen van deze gerechtigden, niet hoger is dan €18 730,66 verhoogd met €3 467,55 per persoon ten laste.

Categorie 2: personen met begrensd inkomen
De personen met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is of gelijk aan € 18.730,66, verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste. Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen dan de gezinswoning.

Categorie 3: personen met schuldoverlast
Personen met een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

De in aanmerking komende brandstoffen zijn:

 • huisbrandolie in bulk: een verwarmingsbrandstof, ook stookolie of mazout genaamd, in vloeibare vorm, besteld in liter (grote hoeveelheid), voor het vullen van een brandstoftank;
 • huisbrandolie (of mazout) aan de pomp: hetzelfde product als het hierboven toegelichte product, maar in kleine hoeveelheden gekocht (jerrycans van 5, 10 liter), gebruikt voor petroleumkachels;
 • lamppetroleum (c) aan de pomp: een verwarmingsbrandstof in vloeibare vorm, vooral gebruikt voor petroleumkachels (= op zich staande petroleumkachels zonder rookgaskanaal), gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10 liter);
 • bulkpropaangas: petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank.

Het Fonds komt dus niet tussen voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas in gasflessen en butaangas in gasflessen.
Het terugbetaalde bedrag hangt af van de gefactureerde prijs van de brandstof: hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst. Het Fonds komt tussen voor maximum 1500 liter en voor een totaalbedrag van maximum 300 euro per winter per gezin.
Voor personen die zich verwarmen met stookolie of verwarmingspetroleum (ook genoemd lamppetroleum) gekocht aan de pomp, is een forfaitaire toelage voorzien van 100 euro.
Zodra de op de factuur aangerekende prijs gelijk of hoger is dan de drempels die hieronder bepaald worden, wordt de bijdrage als volgt bepaald.

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwamingstoelage.
Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is € 300.
De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per huishouden € 210.
Zodra de op de factuur aangerekende prijs, BTW inbegrepen, gelijk of hoger is dan de drempels die hieronder bepaald worden, wordt de bijdrage als volgt bepaald

Prijs per liter vermeld op
factuur
Bedrag van de toelage per
liter
Maximumbedrag van de toelage per prijscategorie
< € 1,04 14 cent €210
≥ € 1,04 en < € 1,065 15 cent €225
≥ € 1,065 en < € 1,09 16 cent €240
≥ € 1,09 en < € 1,115 17 cent €255
≥ € 1,115 en < € 1,14 18 cent €270
≥ € 1,14 en < € 1,165 19 cent €285
≥ € 1,165 20 cent €300

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
De toekenning van een forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp sluit de toekenning van een toelage voor een levering van brandstof in bulk uit, en omgekeerd.

De toelage wordt betaald aan de aanvrager.

Sociaal telefoontarief

Sommige bejaarden en/of gehandicapten met een laag gezinsinkomen betalen minder voor de telefoon. Zij betalen minder voor de aansluiting van de telefoon, voor het abonnement en voor de kosten van een gesprek.

 • Personen vanaf 65 jaar die alleen wonen of samenwonen met iemand ouder dan 60 jaar of met schoolplichtige kinderen of kleinkinderen.
 • Personen vanaf 18 jaar die 66% arbeidsongeschikt zijn, alleen wonen of samenwonen met maximum 2 familieleden.

Welke operatoren verstrekken het sociale tarief?

Sociaal tarief voor GSM

Je kunt slechts van één sociaal tarief (telefoon, gsm of internet) gebruikmaken binnen hetzelfde huishouden. De maximale korting kan voor één persoon op verschillende abonnementen samen genomen worden.

Voordelen voor pe​rsonen met een leefloon

 • Maandelijkse korting van maximaal 8,40 euro op de abonnementsprijs van een internetverbinding.
 • Maandelijks korting van 3,10 euro op de gesprekskosten van een telefoon of gsm (ook geldig voor herlaadkaarten).

Voordelen voor de andere personen

 • Eenmalige korting van 50% bij aansluiting van vaste telefoon.
 • Maandelijkse korting van maximaal 8,40 euro op de abonnementsprijs van internet, gsm of telefoon.
 • Maandelijkse korting van 3,10 euro op de gesprekskosten (ook geldig voor herlaadkaarten).
Heb je verschillende operatoren? Dan verleent alleen de operator die de gesprekken levert daarop een korting van maximaal 11,50 euro.

Wie komt in aanmerking?

Je bent ouder dan 65 jaar en: 
 • je woont alleen of samen met een of meer personen ouder dan 60 jaar;
 • je woont samen met je kinderen of kleinkinderen die schoolplichtig zijn of een handicap hebben van minstens 66% (kleinkinderen moeten bovendien wees zijn van beide ouders of werden je bij gerechtelijke beslissing toegewezen);
 • je woont in een hotel, een woonzorgcentrum, bejaardenflat of een andere vorm van gemeenschapsleven en je hebt een individueel abonnement dat je als titularis gebruikt;
 • je bruto jaarlijks gezinsinkomen is niet hoger dan 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste.
Je bent ouder dan 18 jaar en:
 • je hebt een handicap van minstens 66%:
 • je werd minstens 66% blijvend fysisch of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard;
 • je bent invalide in het kader van de ziekteverzekering;
 • je hebt een inkomensvervangende tegemoetkoming en een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder;
 • je hebt een verminderde graad van zelfredzaamheid van minstens negen punten;
 • je woont samen met maximaal twee personen of met bloed- of aanverwanten van de eerste of tweede graad;
 • je bruto jaarlijks gezinsinkomen is niet hoger dan 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste.

Let op! De begunstigde van de optie sociaal tarief mag bij een andere operator geen sociaal tarief genieten. Dit geldt zowel voor een vaste lijn als voor een GSM. Bovendien mag er in het gezin slechts één begunstigde zijn van om het even welk sociaal beltarief.

Leefloners krijgen elke twee maanden een voorafbetaalde kaart met een krediet van 6,20 euro. Gesprekken lopen wel tegen het normale tarief. Afhankelijk van de operator aan wie de vraag gesteld wordt, zal mobiel of vast gebeld kunnen worden met de kaart. De kaart moet worden aangevraagd bij de operator (door de leefloner of door het OCMW). Meer informatie bij het OCMW.

Specifiek Sociaal Tarief Gas en Elektriciteit

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/sociaal-tarief-voor

Mensen met een laag inkomen betalen minder hun verbruik van gas en elektriciteit.
Het sociaal tarief voor gas houdt in: geen vastrecht betalen, geen energietaks betalen en 556 KWh gas gratis per jaar.
Het sociaal tarief voor elektriciteit houdt in: geen vastrecht betalen, geen energietaks en de eerste 500 KWh gratis.
Wie één van de volgende uitkeringen krijgt, komt in aanmerking. Ook wanneer een inwonend kind, kleinkind of ouder een van deze uitkeringen krijgt, kan men een aanvraag doen:

 • leefloon (attest van het OCMW);
 • IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen) (attest rijksdienst voor pensioenen);
 • integratietegemoetkoming of inkomensvervangende tegemoetkoming of tegemoetkoming hulp aan bejaarden (attest Ministerie Soc. Zaken).

Aanvragen bij de lokale gas- en elektriciteitsmaatschappij.

Studietoelage

Criteria die onderzocht worden voor toekenning van studietoelagen
 • Nationaliteit
 • Gezinssituatie
 • Inkomen
 • Pedagogische voorwaarden

De procedure

Als je het recht op maatschappelijke integratie/leefloon of geldelijke bijstand wilt ontvangen, neem je contact op met het OCMW/Sociaal huis om de nodige hulp te vragen. Je kan het ook door iemand anders laten doen.
Het OCMW kijkt vervolgens na of je aan de nodige voorwaarden voldoet en voert een sociaal-financieel onderzoek uit. Binnen de maand wordt je aanvraag voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor Maatschappelijke Dienstverlening dat beslist of je een uitkering krijgt. Indien je situatie verandert, dien je dit zo vlug mogelijk te melden. Het OCMW zal regelmatig nazien of je nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Externe links: