Lees eerst  Bye Bye WCO, welcome GREO ! Omgaan met ondernemingen in moeilijkheden 3.0

Gebruik onder voorbehoud.
Enkel als voorbereiding voor een adviesgesprek met een advocaat, die gespecialiseerd is in handelsrecht. 

De wet op de continuïteit van ondernemingen of WCO is nu de GREO

WCO : Om je schulden te kunnen vereffenen, heb je soms juridische bescherming nodig.

Sedert 31 Januari 2009 geeft de “Wet op de continuïteit van ondernemingen” of “WCO” bedrijven in moeilijkheden, die nog over voldoende reserve beschikken, meer mogelijkheden om flexibele oplossingen te zoeken bij tijdelijke problemen, door tijdelijk de betaaldruk van de schuldeisers te verminderen. Men spreekt voortaan van gerechtelijke reorganisatie.

En nu wordt het de GREO

Met de invoering van een nieuw Boek XX in het lijvige Wetboek Economisch Recht (‘WER’) werd de WCO per 1 mei 2018 opgeheven.
Voortaan leven de instrumenten die aan ondernemingen in moeilijkheden ter beschikking staan om te voorzien in hun redding verder onder de noemer “Gerechtelijke reorganisatie” (‘GREO’), weze het in een op menig aantal punten aangepaste vorm. Voortaan spreken we dus over de GREO !

Hieronder beschrijven we de originele WCO-regeling en pastten we de veranderingen aan om op de GREO uit te komen.

A: Toepassingsgebied

De wet is van toepassing op kooplieden, handelsvennootschappen, landbouwvennootschappen en, sinds de wetswijziging van 27 Mei 2013 ook op landbouwers zonder vennootschap.

B: Doel

De procedure van gerechtelijke reorganisatie dient tot het behoud, onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten.
Dit betekent dat de wet kan ingeroepen worden als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • de continuïteit van de onderneming is bedreigd, onmiddellijk of op termijn.
 • het bedrijf is nog actief: als er geen activiteit is, kan de continuïteit er van ook niet bedreigd zijn.
 • de reorganisatieprocedure kan een oplossing bieden voor het gehele of gedeeltelijke behoud van de economische activiteit. (hetzij door dit bedrijf, hetzij door een ander bedrijf).

De wetgever heeft met deze wet de activiteit willen redden, en in ondergeschikte mate de structuur waarin deze wordt uitgevoerd, nl. de onderneming zelf.

C: Verloop van de procedure

Verzoek gerechtelijke reorganisatie

De onderneming die een procedure van gerechtelijke reorganisatie wil, dient een verzoekschrift in bij de rechtbank van koophandel. In principe moet ze meteen ook alle documenten voorleggen waardoor de rechtbank een zicht krijgt op haar financiële toestand.

Direct na de neerlegging van het verzoekschrift stelt de voorzitter van de rechtbank een gedelegeerd rechter aan. Deze brengt in eerst instantie verslag uit over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek. Hij ziet daarnaast ook toe op de procedure en licht de rechtbank in over de evolutie van de toestand van de schuldenaar.

Beslissing over toelating tot procedure van gerechtelijke reorganisatie

De rechtbank behandelt het verzoek binnen veertien dagen. Binnen acht dagen volgt dan een beslissing.

Wanneer de rechter de procedure toestaat, beslist hij zelf hoelang de opschorting duurt.
Ze is in principe beperkt tot zes maanden, maar kan in bepaalde gevallen worden verlengd met maximaal zes maanden. Sinds 2016 geven rechtbanken veel kortere opschortingsperiodes om misbruik te voorkomen.
Tijdens die ‘opschorting van betaling’ kan de ondernemer verder werken aan het herstel van de onderneming, zonder het voortdurend dreigende gevaar van een dagvaarding, beslag of faillissement.

Gerechtelijke reorganisatie

De schuldenaar kan een opschorting krijgen om drie redenen:

 1. om een minnelijk akkoord te bereiken met de schuldeisers;
 2. om een collectief akkoord te bereiken over een reorganisatieplan;
 3. om de onderneming of haar activiteiten geheel of gedeeltelijk onder gerechtelijk gezag over te dragen aan derden.

Tijdens de opschorting kan er ook van doelstelling veranderd worden. Van een niet verwezenlijkbaar minnelijk akkoord kan er bijv. overgaan worden naar een reorganisatieplan of een overdracht onder gerechtelijk gezag.

1: Gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord

Een van de doelstellingen van een gerechtelijke reorganisatie is het bereiken van een minnelijk akkoord met twee of meer schuldeisers. De schuldenaar doet dit onder toezicht van de gedelegeerd rechter.

2: Gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord

De onderneming kan de procedure voor een gerechtelijke reorganisatie opstarten om het akkoord van haar schuldeisers te krijgen over een reorganisatieplan.

Het plan vermeldt de voorgestelde betalingstermijnen en de verminderingen op de schuldvorderingen (in kapitaal en intresten).

Het reorganisatieplan kan ook in een vrijwillige overdracht van de onderneming of haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) voorzien.

Het plan is goedgekeurd als de meerderheid van de schuldeisers, die met hun schuldvorderingen, de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen vertegenwoordigen, akkoord gaan. Schuldeisers die niet aan de stemming deelnemen en hun schuldvorderingen tellen niet mee voor de berekening van die meerderheden.

Daarna is het aan de rechtbank om het plan te homologeren. Eens het plan gehomologeerd is, is het bindend voor alle schuldeisers die opgenomen zijn in de lijst van schuldeisers.

3: Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag

De wet voorziet in twee soorten overdrachten onder gerechtelijk gezag: de vrijwillige of de gedwongen.

Bij de vrijwillige gerechtelijke overdracht vraagt de onderneming zelf de gerechtelijke overdracht. Ze kan dit doen ofwel bij de start van de procedure, ofwel later, als de eerder gekozen weg mislukt en ze overstapt naar de gerechtelijke overdracht.

De gedwongen overdracht onder gerechtelijk gezag kan worden bevolen in vier gevallen:

 • de schuldenaar is in staat van faillissement, zonder dat hij een procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd;
 • de rechtbank verwerpt de vordering voor de gerechtelijke reorganisatieprocedure, beëindigt de procedure vroegtijdig of trekt het reorganisatieplan in;
 • de schuldeisers keuren het reorganisatieplan af;
 • de rechtbank wil het reorganisatieplan niet homologeren.

De rechtbank duidt bij elke overdracht een gerechtsmandataris aan. Die organiseert en verricht de door de rechtbank bevolen overdracht door de verkoop of de overdracht van de voor het behoud van het geheel of een gedeelte van de economische activiteit van de onderneming noodzakelijke of nuttige roerende of onroerende activa. Hij wint offertes in en waakt bij voorrang over het behoud van het geheel of een gedeelte van de activiteit van de onderneming, rekening houdend met de rechten van de schuldeisers.

De natuurlijke persoon van wie de onderneming op deze wijze geheel werd overgedragen, kan door de rechtbank ontlast worden van de restschulden die overblijven na overdracht, indien deze persoon ongelukkig en te goeder trouw is. Daartoe kan hij een verzoekschrift neerleggen bij de rechtbank, uiterlijk drie maanden na dit vonnis.

Indien de schuldenaar bevrijd wordt, kan hij niet meer worden vervolgd door zijn schuldeisers. De echtgenoot, gewezen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner die samen verbonden is voor de schuld geniet eveneens van deze bevrijding. De bevrijding komt de medeschuldenaars en de borgstellers niet ten goede.

D: Voordelen en aandachtspunten

Voordelen:

 1. De schuldenaar behoudt volledig beheer van onderneming en goederen
  De aanvraag en toelating tot de WCO procedure doet niets af van de mogelijkheid van de ondernemer om zijn bedrijf in eigen beheer verder uit te baten, noch aan zijn mogelijkheden om zijn goederen zelf te beheren. De gedelegeerd rechter moet wel op de hoogte worden gehouden van de toestand van het bedrijf.
 2. Tijdelijke bescherming tegen schuldeisers
  Deze wet biedt een tijdelijke gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers: Vanaf neerlegging van het verzoekschrift op de griffie tot de uitspraak van de rechtbank over toelating tot de procedure gedurende de opschortingsperiodeWat is de opschortingsperiode:
  Wanneer de rechter de procedure toestaat, bepaalt hij de lengte van de periode van opschorting. Hiermee wordt bedoeld de periode waarin de schuldeiser een reorganisatieplan moet uitwerken. Dit kan maximaal voor zes maanden, eventueel verlengbaar met maximaal zes maanden.

  Bescherming voor wie?
  De opschorting komt ten goede aan de echtgenoot, gewezen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de schuldenaar die mede verbonden is voor de betreffende schulden.
  De opschorting geldt niet voor de medeschuldenaars en in principe ook niet voor de borgstellers.
  Echter, de natuurlijke persoon die zich kosteloos voor de schuldenaar borg heeft gesteld kan de rechtbank verzoeken dat wordt vastgesteld dat het bedrag van de persoonlijke zekerheid niet evenredig is met de mogelijkheid die hij heeft de schuld terug te betalen op het ogenblik waarop de opschorting wordt toegekend. Die mogelijkheid moet worden beoordeeld zowel ten aanzien van zijn roerende en onroerende goederen als ten aanzien van zijn inkomsten. Hier zal de rechtbank geval per geval moeten oordelen of de borgsteller het voordeel van de opschorting kan genieten.

  Wat houdt deze bescherming concreet in?
  In deze periode kan de onderneming niet failliet verklaard worden en de rechtspersoon kan niet gerechtelijk ontbonden worden.
  Tijdens de opschorting geldt voor schulden die zijn opgenomen in de opschorting: dit zijn de schulden die dateren van voor datum van toelating tot de procedure. Deze zijn opgenomen in een lijst van bedragen per schuldeiser die is bijgevoegd bij het verzoekschrift.

  • er is geen nieuw deurwaardersbeslag meer mogelijk
  • er kunnen geen roerende of onroerende goederen meer verkocht worden door schuldeisers.
   (let op ! Dit is de belangrijkste verandering van de WCO naar GREO)
   tenzij de verkoopdag hiervan gepland is binnen de twee maanden na het neerleggen van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie. De rechtbank kan alsnog beslissen om deze verkopen te schorsen onder bepaalde voorwaarden. (zie wettekst). 
  • er moeten geen betalingen gedaan worden voor deze schulden
   Let wel:

   • gerechtelijke procedures van schuldeisers blijven mogelijk
   • eerder gelegde beslagen behouden hun bewarend karakter
   • omzetting van hypothecaire volmachten blijft mogelijk
   • bescherming geldt in principe niet voor borgstellers, behalve bij overdracht onder gerechtelijk gezag
   • nieuwe schulden mogen niet worden gemaakt d.w.z. de facturen of verplichtingen die dateren van na toelating tot de procedure moeten binnen de normale termijn worden betaald.
 3. Spreiding van schulden op 5 jaar
  Openstaande schulden kunnen gespreid worden op een termijn van 5 jaar voor gewone schuldeisers en op een termijn van 2 jaar voor bevoorrechte schuldeisers ( dit zijn diegenen die een hypotheek hebben gevestigd).
 4. Mogelijkheid tot schuldvermindering
  In het reorganisatieplan kan voorzien worden in een kwijtschelding van interesten, schadebeding, etc. Daarnaast kan ook bepaald worden dat er maar een deel van de hoofdsom zal worden terugbetaald. Dit kan leiden tot een aanzienlijke schuldvermindering. Er kan een verschillende regeling worden voorgesteld voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen, onder meer op grond van de omvang of van de aard ervan.
 5. Bevrijding van restschulden
  De natuurlijke persoon van wie de onderneming geheel werd overgedragen, kan door de rechtbank ontlast worden van de restschulden die overblijven na overdracht, indien deze persoon ongelukkig en te goeder trouw is.

  Externe links

  1. Haalbaarheid
   Het heeft geen zin aan deze procedure te beginnen indien er geen haalbaar reorganisatieplan kan worden opgesteld.
   Op voorhand moet duidelijk zijn of er een realistisch en ook strikt na te volgen plan kan worden opgesteld. Plannen gebaseerd op “gewenste” productiviteitsverhoging vallen meestal zwaar tegen. Een combinatie van omschakeling in het bedrijf (bv. naar contractteelt) en verkoop van activa geven meestal wel een haalbaar resultaat.
  2. Procedure heeft aanzienlijk kostenplaatje
   Bij elk verzoek tot opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie moet 1000€ worden betaald.
   Een WCO procedure is arbeidsintensief voor de advocaat. Dit brengt mee dat er een aanzienlijk bedrag aan advocaatkosten zal moeten worden betaald.
   Daarbij moet men ook rekening houden dat de wet bepaalt dat voor de gevraagde stukken bij neerlegging van verzoekschrift ( balans, resultatenrekening en kasplanning) de hulp nodig is van boekhouder of accountant. Ook deze mensen zullen dus moeten worden betaald.
  3. Borgstellers
   Borghouders (meestal bank) kunnen zich bij een aanvraag WCO richten op de borgstellers om hun vordering op te eisen. Veel kredietnemers zijn zich niet bewust dat bij de opstart van hun onderneming of in de loop van hun carrière ooit eens een borgstelling gevraagd werd van bijvoorbeeld familieleden. Voorbeelden waar bleek dat de borgstellers niet meer wisten dat ze nog borg stonden.

   • Een tijdelijke borgstelling van ouders bij de overname in afwachting van de overheidswaarborg: na toekenning van de overheidswaarborg werd de borgsteller mondeling ingelicht dat hij gevrijwaard was, maar de borgstelling werd nooit schriftelijk teruggedraaid.
   • Een borgstelling waarvan ouders denken, dat hij gekoppeld was aan één bepaald krediet, maar die in de ondertekende kredietakte gekoppeld staat aan alle bestaande én nieuwe kredieten
  4. Kostprijs van een WCO: dit bedrag moet ter beschikking zijn voor de aanvraag van de WCO om (de periode van opschorting van betaling tot homologatie) te kunnen overleven: ‘Dit is de reden dat de wet bedoeld is voor ondernemingen met voldoende reserve’.
   • Adviseurskosten (boekhouder, advocaat, …)
   • Gerechtskosten : rolrecht van 1000 euro + gerechtskosten (zoals publicatiekost Belgisch Staatsblad)
   • Administratieve kosten: aangetekend schrijven
   • Herstructureringskosten: bijvoorbeeld wederbeleggingsvergoedingen bij vervroegde terugbetaling kredieten.