Het departement Landbouw en Visserij subsidieert advies aan landbouwers via Kratos.

Landbouwers, die actueel veel vragen hebben over energie of water kunnen nog tot 20 december 2022 inschrijven voor dergelijke gratis adviezen.

Tot op heden is dit blijkbaar nog te weinig bekend.

Facturatie.

De adviesverlening is volledig gratis voor de landbouwer.

In het kader van KRATOS mogen dus geen facturen aan u als landbouwer overgemaakt worden. De betaling van de adviesverlening valt binnen het kader van de overheidsopdracht wat betekent dat de overheid de adviesdienst uitbetaalt.

Inschrijving is eenvoudig
Klik hier voor toegang op het E-loket.
Als je niet meer vindt hoe het werkt, kan je hier  een link vinden naar de handleiding.

Inhoud:

. Module 7B: Water: KRW (Kaderrichtlijn water)

Optie (!): wateraudit
De optie betreft het uitvoeren van een wateraudit, al dan niet in functie van een omgevingsvergunningsprocedure voor een exploitatie van een Ingedeelde Inrichting of Activiteit (IIOA) met het oog op duurzaam watergebruik, inclusief voor het bedrijf concreet advies over waterbesparingsmogelijkheden, het gebruik van alternatieve waterbronnen en waterhergebruik.

De inhoud van een wateraudit en het bijhorende auditrapport behelst het volgende:

 1. Verzamelen van gegevens (grondwatervergunningsaanvraag, peilmetingen en analyseresultaten, …) van ten minste de laatste 5 jaren;
 2. De waterbalans:
  1. Het waterverbruik (preferentieel op basis van debietmeters): i. per waterbron (leidingwater, grijswater, gespannen grondwater, freatisch grondwater, hemelwater, oppervlaktewater, hergebruikt water, …), inclusief het debiet van het geloosd bedrijfsafvalwater, ii. per toepassing/proces in het bedrijf;
  2. Een waterverbruikschema op bedrijfsniveau;
  3. Een vergelijking van het waterverbruik met vooropgestelde richtwaarden (BBT, kengetallen, …);
  4. De minimale waterkwaliteit die nodig is voor de verschillende toepassingen en/of processen;
  5. Een vergelijking van de al aanwezige waterzuiveringsbehandelingen die in het bedrijf toegepast worden (opgesplitst per waterbron en per toepassing en/of proces indien relevant) met de minimale waterkwaliteit die nodig is voor de verschillende toepassingen en/of processen. 3
 3. . De potentieel aanwezige waterbronnen op het bedrijf (leidingwater, grijswater, gespannen grondwater (aanwezige watervoerende lagen), freatisch grondwater, hemelwater, hergebruikt water, …) in kaart brengen;
 4. Inschatten welke extra waterbehoefte er nodig is in periodes van waterschaarste of droogte en aangeven hoe die extra benodigde capaciteit kan bekomen worden op bedrijfsniveau of eventueel via samenwerking met andere bedrijven;
 5. Een oplijsting van de al genomen waterbesparende maatregelen of maatregelen om afbouw van grondwaterwinning uit grondwaterlichamen in ontoereikende toestand te realiseren, inclusief maatregelen op het gebied van hergebruik van water en gebruik van alternatieve waterbronnen;
 6. Een oplijsting van mogelijke nieuwe waterbesparende maatregelen of maatregelen om afbouw van grondwaterwinning uit grondwaterlichamen in ontoereikende toestand te realiseren, waarbij aangegeven wordt:
  1. Bij welke toepassing potentieel minder (grond)water kan gebruikt worden;
  2. Bij welke toepassing potentieel gerecupereerd water kan gebruikt worden;
  3. Bij welke toepassing potentieel een andere waterbron kan gebruikt worden;
  4. Welke rassen/gewassen zijn beter bestand tegen waterschaarste en droogte of wateroverlast én kunnen een evenwaardig alternatief vormen in kader van het teeltplan;
 7. Op basis van een kosten-batenanalyse (m.i.v. economische en technische randvoorwaarden) wordt door middel van een wateraanwendingsplan een optimaal afbouwscenario, inclusief timing, voor grondwaterwinning uit grondwaterlichamen in ontoereikende toestand opgesteld.

Het is dus zeker de moeite waard:
Wat je onmiddellijk doet, geraakt niet vergeten.

Riccy Focke

Links

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.